Mico Energy

Since 1993

 
 

Tin tức

Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia - giải pháp khoa học cho phát triển năng lượng bền vững

Thứ bảy - 12/04/2014 06:20

Báo cáo trình bày những thành tựu của năng lượng Việt Nam trong thời gian đổi mới và một số bất cập, thiếu bền vững do công tác quy hoạch còn riêng lẽ, thiếu tính hệ thống; đồng thời đề xuất phương pháp: Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia như là một giải pháp khoa học cho phát triển năng lượng bền vững.

QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG TỔNG THỂ QUỐC GIA - GIẢI PHÁP KHOA HỌC CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

NATIONAL INTEGRATED ENERGY PLANNING - THE SCIENCE MEASURE FOR SUSTAINABLE ENEGY DEVELOPMENT

Tạp chí Khoa học năng lượng – IES 

(Số 02-2014)

Bài báo đã xuất bản tại: THE THIRD INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT, Hanoi, 2013. ISBN: 978-604-913-137-0, Publishing House for Science and Technology, PP.29-35

 

PGS. TS. Bùi Huy Phùng
Chủ tịch HĐKH - VEA 
Email: buihuyph@yahoo.com

 

Tóm tắt

     Báo cáo trình bày những thành tá»±u của năng lượng Việt Nam trong thời gian đổi má»›i và má»™t số bất cập, thiếu bền vững do công tác quy hoạch còn riêng lẽ, thiếu tính hệ thống; đồng thời đề xuất phÆ°Æ¡ng pháp: Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia nhÆ° là má»™t giải pháp khoa học cho phát triển năng lượng bền vững. 
Abstract
     The report presents Vietnam energy achievements in recent renovation period and some unsuitable, unsustainable issuses by separative and nosystematzation plannings of energy subsectors; simultaneously to propose the method of national intergated energy planning as science measure for sustainable energy development.

I. MỞ ĐẦU
     Qua gần 30 năm đổi má»›i, cùng vá»›i sá»± phát triển của kinh tế-xã há»™i, ngành năng lượng Việt Nam đã có những bÆ°á»›c phát triển khá, rất đáng ghi nhận. Giai Ä‘oạn 2001-2009, GDP tăng bình quân 7%/năm, giai Ä‘oạn 2010-2012, tuy gặp nhiều khó khăn, nhÆ°ng GDP vẫn tăng khoảng 6%/năm. Năm 2012, GDP đầu người đạt 1.540USD, Việt Nam bÆ°á»›c qua ngưỡng nÆ°á»›c nghèo. Sản xuất năng lượng sÆ¡ cấp tăng khoảng 7,5%/năm. Năm 2012, sản xuất than sạch đạt 46 triệu tấn, dầu thô 16 triệu tấn, khí đốt 9 tá»· m3, tổng công suất các nhà máy Ä‘iện gần 26.000 MW và Ä‘iện sản xuất đạt 120,795 tá»· kWh (thuá»· Ä‘iện 53 tá»·, NĐ khí 40,2 tá»·, NĐ than 21,2 tá»·, NĐ dầu 0,159 tá»· và nhập khẩu 2,7 tá»· kWh). Điện tiêu thụ đầu người đạt xấp xỉ 1.400 kWh/ng.năm. CÆ¡ sở hạ tầng của ngành năng lượng phát triển nhanh. Ná»™i dung sá»­ dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường Ä‘ang từng bÆ°á»›c được quản lý thống nhất và có hiệu quả. Hoạt Ä‘á»™ng năng lượng Ä‘ang được định hÆ°á»›ng dần theo cÆ¡ chế thị trường.
     Ngành năng lượng càng lá»›n mạnh, hệ thống năng lượng càng phức tạp, Ä‘a dạng, đòi hỏi tính cân đối, thống nhất nhằm mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả cao hÆ¡n. Thá»±c tế phát triển các phân ngành năng lượng nhiều năm qua đã ngày càng bá»™c lá»™ không ít bất cập, kém bền vững.
II. QUY HOẠCH CÁC PHÂN NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ NHỮNG BẤT CẬP
1. Thực trạng các quy hoạch phân ngành năng lượng đã xây dựng
     Trong cả quá trình phát triển cho tá»›i nay (2013), Việt Nam đã xây dá»±ng được 07 Quy hoạch phát triển Ä‘iện lá»±c quốc gia (QHĐ); 05 Quy hoạch phát triển ngành than (QHT); 03 Quy hoạch phát triển dầu-khí (QHDK); 01 quy hoạch phát triển Ä‘iện hạt nhân; 01 Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo cho vùng phía bắc (QHNLTT)-2012 và 01 Chiến lược phát triển NLQG-2007.
     Các quy hoạch phân ngành năng lượng nêu trên đã góp phần định hÆ°á»›ng quan trọng cho sá»± phát triển ngành năng lượng; tạo nên những cÆ¡ sở hạ tầng phục vụ đắc lá»±c cho phát triển kinh tế quốc dân; đã xây dá»±ng và hoàn thiện dần các bá»™ tÆ° liệu, số liệu phục vụ tính toán quy hoạch và quản lý nhà nÆ°á»›c về năng lượng.
     Nhược Ä‘iểm, bất cập cần được nêu ra là:
    + Ngành năng lượng có tính hệ thống cao nhÆ°ng các quy hoạch phân ngành: Điện, Than, Dầu-khí, Năng lượng tái tạo (NLTT) được xây dá»±ng riêng, khá biệt lập, vì vậy thể hiện bất cập, thiếu đồng bá»™ do: Thời gian quy hoạch chÆ°a thống nhất; TÆ° liệu, số liệu phục vụ quy hoạch chÆ°a đủ Ä‘á»™ tin cậy cần thiết và thiếu đồng bá»™, thống nhất giữa các ngành năng lượng; Các ná»™i dung quy hoạch chÆ°a được xem xét, tính toán má»™t cách đồng bá»™, dẫn tá»›i khập khiá»…ng, thiếu thống nhất; CÆ¡ cấu, tá»· lệ đầu tÆ° chÆ°a hợp lý giữa các phân ngành và giữa các giai Ä‘oạn quy hoạch; Giá cả của các loại nhiên liệu-năng lượng là đầu vào đầu ra của nhau, nhÆ°ng thiếu sá»± cân đối và tÆ°Æ¡ng quan hợp lý.
    + PhÆ°Æ¡ng pháp tính toán xây dá»±ng quy hoạch chÆ°a được quan tâm đầu tÆ° nghiên cứu, nên đã thể hiện sá»± bất hợp lý ở hai khía cạnh chính: (i) phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận riêng lẻ, thiếu tính hệ thống, đồng bá»™; (ii) phÆ°Æ¡ng pháp và công cụ sá»­ dụng còn chÆ°a thật phù hợp vá»›i Ä‘iều kiện đặc thù Việt Nam, ở má»™t số phân ngành vẫn còn sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp thủ công truyền thống.
     Những nhược Ä‘iểm, bất cập, thiếu đồng bá»™ của các quy hoạch phân ngành năng lượng là má»™t trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho các quy hoạch phải Ä‘iều chỉnh nhiều lần, nhiều công trình Ä‘iện chậm tiến Ä‘á»™. Ví dụ: giai Ä‘oạn 2006-2010 kế hoạch phát triển nguồn Ä‘iện thá»±c hiện chỉ đạt 65% kế hoạch, lÆ°á»›i Ä‘iện chỉ đạt khoảng 45% kế hoạch [1]; Má»™t số nhà máy Ä‘iện sá»­ dụng khí được xây dá»±ng Ä‘Æ°a vào hoạt Ä‘á»™ng nhÆ°ng không đủ khí hoặc chÆ°a có khí; má»™t số nhiệt Ä‘iện than đã triển khai xây dá»±ng mà chÆ°a rõ nguồn than cung cấp; lÆ°á»›i Ä‘iện phát triển thiếu đồng bá»™ vá»›i nguồn, các nguồn Ä‘iện xây dá»±ng thiếu đồng bá»™ giữa các miền v.v…đã dẫn đến những sá»± cố mất Ä‘iện lá»›n đáng tiếc, vv… 
     Sau đây xin phân tích đôi nét về sá»± thể hiện tính thiếu thống nhất, bất cập khi xây dá»±ng quy hoạch phát triển các phân ngành năng lượng riêng lẽ ở nÆ°á»›c ta hiện nay.
2. Quy hoạch Ä‘iện VII và những thách thức 
2.1. Dự báo nhu cầu điện theo QHĐ VII
     Kết quả dá»± báo nhu cầu năng lượng thiếu chính xác và thiên cao do má»™t số nguyên nhân chủ yếu sau: 
    PhÆ°Æ¡ng pháp sá»­ dụng dá»± báo nhu cầu Ä‘iện chÆ°a phù hợp: Quy hoạch Ä‘iện VII sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp hệ số đàn hồi Ä‘iện đối vá»›i GDP- hệ số biểu thị mối quan hệ giữa tốc Ä‘á»™ tăng trưởng nhu cầu Ä‘iện và tốc Ä‘á»™ tăng trưởng GDP, phÆ°Æ¡ng pháp này thường chỉ dùng để dá»± báo ngắn hạn, mang tính phác thảo và kiểm tra, trong quy hoạch lại được sá»­ dụng làm phÆ°Æ¡ng pháp chủ yếu; Ná»™i dung sá»­ dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chÆ°a chú ý đúng mức. Vì vậy, đã đẩy nhu cầu Ä‘iện lên cao: sản xuất và nhập khẩu Ä‘iện các năm 2015, 2020 và 2030 theo QHĐ VII [1], tÆ°Æ¡ng ứng là 194-210; 330-362 và 695-834 tá»· kWh dẫn đến cường Ä‘á»™ Ä‘iện đối vá»›i GDP (kWh/1USD) ngày càng tăng, hoàn toàn không thuyết phục! có thể tham khảo, so sánh vá»›i má»™t số nÆ°á»›c dÆ°á»›i đây [12].

 

TT điện-tỷ kWh

GDP-tá»· $

CĐ Đ-kWh/USD

CHLB Nga   - 2008

850

2300

0,37

CHLB Đức   - 2008

594

3650

0,20

Nhật Bản      2008

~1000

4909

0,25

Thái Lan    - 2008

145

261

0,56

Trung Quốc- 2008

2800

4336

0,65

     Từ những số liệu được dẫn trên cho thấy: Cường Ä‘á»™ Ä‘iện đối vá»›i GDP (kWh/USD) hiện nay ở nhiều nÆ°á»›c đều bé hÆ¡n 1, Việt Nam những năm qua xấp xỉ 1 (năm 2011, tiêu thụ 100 tá»· kWh làm ra sản phẩm giá trị khoảng 100 tá»· USD) đã là cao, nay dá»± báo ngày càng lá»›n, 1,5-2, thụt lùi so vá»›i cả chính mình!
2.2. Những hậu quả kéo theo do dự báo nhu cầu điện quá cao
     Dá»± báo nhu cầu Ä‘iện quá cao nêu trên đã dẫn tá»›i má»™t số tình huống bất cập, khó giải quyết là: 
     1/ Nguồn và lÆ°á»›i Ä‘iện phải xây dá»±ng dồn dập, không có tính khả thi
Kết quả tính toán nguồn với phương án cơ sở, có thể tóm tắt mấy con số chính sau đây:
     + Giai Ä‘oạn 2011-2015, tổng công suất nguồn 43.150MW (tăng so vá»›i 2010 là 22.890MW, má»—i năm tăng gần 5.000MW); đường dây 500kV vá»›i 3.833 km và trạm vá»›i 17.100MVA; đường dây 220kV tÆ°Æ¡ng ứng 10.677 km và 35.863MVA;
     + Giai Ä‘oạn đến 2020, tổng công suất nguồn 75.000MW trong đó nhiệt Ä‘iện than 32.500MW (46%);
     + Giai Ä‘oạn đến 2025 tổng công suất nguồn 97.000MW, trong đó nhiệt Ä‘iện than 45.200MW (46%);
     + Giai Ä‘oạn đến 2030, tổng công suất nguồn 146.000MW, trong đó nhiệt Ä‘iện than 77.300MW (52%), Ä‘iện sản xuất 695 tá»· kWh, vá»›i phÆ°Æ¡ng án cao là 834 tá»· kWh;
     + Năng lượng tái tạo trong tổng sản xuất Ä‘iện đạt 4,5% vào 2020, 6% vào 2030;
     + Điện hạt nhân dá»± kiến sẽ vào làm việc năm 2021 khoảng 2.000MW và đến 2030 sẽ có tổng công suất khoảng 10.000MW.
     2/ Yêu cầu than cho sản xuất Ä‘iện lá»›n và chÆ°a rõ nguồn cung cấp [1,2]
2015 2020 2025 2030

 

2015

2020

2025

2030

Sản lượng than thÆ°Æ¡ng phẩm, tr.tấn    

52

71

101

110

Nhu cầu than cho điện, tr.tấn

32

78

118

190

Khả năng cung cấp

28

36

61

63

Thiếu hụt                    

4

42

57

127

     Äá»‘i vá»›i Việt Nam tá»›i đây than được sá»­ dụng nhiều để sản xuất Ä‘iện là hợp lý, nhÆ°ng ở mức Ä‘á»™ nào là phù hợp cần được tính toán kỹ.
     3/Yêu cầu đầu tÆ° lá»›n và thiếu cân đối
     Äá»ƒ đảm bảo thá»±c hiện khối lượng đã đề ra, theo QĐ phê duyệt QHĐVII, yêu cầu vốn đầu tÆ° khổng lồ.
     Giai Ä‘oạn 2011-2020: tổng đầu tÆ° 48,8 tá»· USD, trong đó lÆ°á»›i 33%, 5 tá»·$/năm;
     Giai Ä‘oạn 2021-2030: tổng đầu tÆ° 75 tá»· USD, trong đó lÆ°á»›i 34%: 7.5 tá»·$/năm;
     Trong khi đó, thời gian qua ngành than chỉ đầu tÆ° má»—i năm 400-500 triệu USD, nay vá»›i QH-2012 [3], bình quân má»—i năm đã tăng lên gần 1 tá»· USD, tuy vậy cÅ©ng chỉ bằng 15-17% đầu tÆ° Ä‘iện lá»±c.
     Quan hệ đầu tÆ° nguồn và lÆ°á»›i Ä‘iện, ở Việt Nam cả má»™t thời gian dài, đầu tÆ° lÆ°á»›i chỉ khoảng 20% tổng đầu tÆ° Ä‘iện lá»±c [11]. Tại tài liệu thuyết minh chi tiết của QHĐVII [1], tá»· lệ này cụ thể là 24,7% giai Ä‘oạn 2011-2015; 26,74% giai Ä‘oạn 2016-2020; 31,37% giai Ä‘oạn 2021-25; 27,80% giai Ä‘oạn 2026-2030 và 29,41% cho toàn bá»™ thời gian quy hoạch 2011-2030; trong quyết định phê duyệt lại là 33-34% [2]. Tá»· lệ này ở khá nhiều nÆ°á»›c được đánh giá vá»›i mức 45-50% [11].
     Vài nhận xét
     1/ Mức nhu cầu Ä‘iện tham khảo
     Kết quả tính toán thuá»™c đề tài cấp Bá»™, tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam [7,8],

 

2015

2020

2030

Nhu cầu điện SX, tỷ kWh

145-155

225-235

450-460

     Mức nhu cầu này cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° má»™t vài nghiên cứu khác [9], tuy vậy cường Ä‘á»™ Ä‘iện vẫn còn cao.
    Chúng ta cần nghiên cứu hiệu chỉnh cập nhật nhu cầu Ä‘iện của QHĐVII phù hợp hÆ¡n.
    2/ Về nguồn, lÆ°á»›i Ä‘iện, tính toán rà soát lại nhu cầu nguồn-lÆ°á»›i và từ đó rà soát vốn đầu tÆ° phù hợp hÆ¡n. Trong đó nguồn nhiệt Ä‘iện đốt than sẽ được xem xét giảm bá»›t, có thể chỉ ở mức 20.000MW vào 2020, 40.000MW vào 2030. Nhu cầu than cho sản xuất Ä‘iện sẽ không quá lá»›n; xem xét khả năng tăng tá»· trọng NLTT.
     3/ Về nguồn than cho nhiệt Ä‘iện
     - Vá»›i khả năng than ná»™i địa (khoảng 50 tr.tấn), nên nghiên cứu cân đối lại nhu cầu than cho các ngành, kể cả xuất khẩu giai Ä‘oạn đến 2015, đảm bảo chÆ°a nhập than;
     - Đầu tÆ° thích đáng hÆ¡n để đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ thá»­ nghiệm và khai thác bể than đồng bằng sông Hồng;
     - Nghiên cứu việc đầu tÆ° than ra nÆ°á»›c ngoài sá»›m, thá»±c tế vừa qua cho thấy không dá»… nhập than khối lượng lá»›n.
     4/ Quản lý thống nhất ngành năng lượng
     Ngành năng lượng có tính hệ thống rất cao, cần có sá»± quản lý thống nhất đối vá»›i các phân ngành: than, Ä‘iện, dầu-khí, NLTT, tính thống nhất này không chỉ ở cÆ¡ cấu tổ chức, mà chủ yếu là cÆ¡ cấu sản xuất, xây dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng, cÆ¡ cấu đầu tÆ°, cÆ¡ cấu giá cả các loại nhiên liệu-năng lượng, trong đó giá là đòn bẩy cần tập trung giải quyết sá»›m. 
III. QUY HOẠCH NÄ‚NG LƯỢNG Tá»”NG THỂ QUỐC GIA LÀ GIẢI PHÁP KHOA HỌC CHO PHÁT TRIỂN NÄ‚NG LƯỢNG BỀN Vá»®NG
1. Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia (QHNLTTQG)
     Theo quan Ä‘iểm lý thuyết hệ thống, ngành năng lượng là má»™t hệ thống lá»›n, trong đó bao gồm các đối tượng năng lượng (hầm mỏ, cÆ¡ sở sản xuất chế biến, vận tải, xuất-nhập, tiêu thụ năng lượng...), hoạt Ä‘á»™ng và phát triển không ngừng trên cÆ¡ sở các mối quan hệ vật lý-kỹ thuật, biến đổi và thay thế lẫn nhau (được gọi là các mối quan hệ trong) và các mối quan hệ vá»›i các ngành kinh tế quốc dân khác và môi trường (được gọi là các mối quan hệ ngoài), nhằm cung cấp năng lượng hiệu quả và bền vững.
      Về phân cấp, hệ thống năng lượng (HTNL), được phân cấp theo chuyên ngành gồm: phân ngành Ä‘iện, than, dầu-khí, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân (cÅ©ng có thể ghép vào phân ngành Ä‘iện) và phân cấp theo quy mô lãnh thổ: quốc gia, vùng, các trung tâm [8,9].
      QHNLTTQG là bÆ°á»›c đầu tiên, là cÆ¡ sở để xây dá»±ng quy hoạch các phân ngành năng lượng, là tiền đề cho kế hoạch xây dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng năng lượng. Bởi vậy nó là cÆ¡ sở khoa học và theo pháp quy xây dá»±ng quy hoạch nó còn là cÆ¡ sở pháp lý cho các quy hoạch phân ngành. Điều này phù hợp vá»›i Luật Điện lá»±c sá»­a đổi má»›i ban hành 12-2012. Thời gian xây dá»±ng quy hoạch thông thường 20-30 năm, cÅ©ng có thể dài hÆ¡n.
      Ná»™i dung cÆ¡ bản của QHNLTTQG: Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tế-năng lượng quốc tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã há»™i của đất nÆ°á»›c, tiềm năng và khả năng khai thác, chế biến vận chuyển các nguồn nhiên liệu - năng lượng trong và ngoài nÆ°á»›c (than, dầu, khí, thuá»· năng, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân,...), tính thay thế lẫn nhau giữa chúng, tiến bá»™ khoa học - công nghệ và yêu cầu bảo vệ môi trường, cần nghiên cứu tính toán và xây dá»±ng phÆ°Æ¡ng án hợp lý phát triển hệ thống năng lượng quốc gia đáp ứng mục tiêu bền vững, hiệu quả trong suốt thời gian quy hoạch. Lược đồ nghiên cứu xây dá»±ng Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia trình bày trên hình 1.

Hình 1. Lược đồ NC xây dựng QHNLTTQG

     Äá»ƒ giải bài toán nêu trên, ngoài các công cụ tính toán hiện đại, đã được chuyển giao và nghiên cứu ứng dụng ở nÆ°á»›c ta nhÆ°: phÆ°Æ¡ng pháp và phần mền phân tích đánh giá nhu cầu năng lượng-MEDEE (Model d’evalution de la demande d’energie), hoặc phÆ°Æ¡ng pháp rút gọn-MAED (The Model of Analysis of the Energy Demand) [5,9]; PhÆ°Æ¡ng pháp tối Æ°u dòng năng lượng-EFOM-ENV [6], PhÆ°Æ¡ng pháp chiến lược cung cấp năng lượng-MESSAGE [7], MAKAL, PDPAT.... Và gần đây trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học năng lượng vá»›i Viện Hệ thống năng lượng Melentiev, Phân viện Xibia, Viện Hàn lâm khoa học Nga, CHLB Nga, Viện Khoa học năng lượng đã nhận chuyển giao phÆ°Æ¡ng pháp và phần mềm CORRECTIVE có khả năng tính toán cân đối, phát triển nguồn năng lượng . Má»™t số phÆ°Æ¡ng pháp há»— trợ quyết định phối hợp vá»›i phÆ°Æ¡ng pháp chuyên gia phân tích và đề nghị phÆ°Æ¡ng án khả thi [8,9] bÆ°á»›c đầu đã được sá»­ dụng. Bởi vậy, hiện nay chúng ta có khả năng tập trung nghiên cứu hoàn thiện phÆ°Æ¡ng pháp luận và công cụ tính toán tối Æ°u phát triển hệ thống lá»›n năng lượng phù hợp vá»›i những Ä‘iều kiện đặc thù của nền kinh tế xã há»™i Việt Nam và xây dá»±ng bá»™ dữ liệu về năng lượng và kinh tế theo chuẩn quốc tế có Ä‘á»™ tin cậy cao, cho phép cập nhật và truy xuất dá»… dàng trong quá trình xây dá»±ng và bổ sung cập nhật quy hoạch khi có yêu cầu. 
2. Những kết quả chính có thể nhận được từ QHNLTTQG
     + Nhu cầu nhiên liệu-năng lượng cho các lÄ©nh vá»±c tiêu thụ đối vá»›i các giai Ä‘oạn quy hoạch;
     + Xác định cÆ¡ cấu các nguồn nhiên liệu-năng lượng cần sá»­ dụng cho từng giai Ä‘oạn;
     + Định hÆ°á»›ng cÆ¡ cấu vốn đầu tÆ° giữa các phân ngành năng lượng theo các giai Ä‘oạn;
     + Xác định, dá»± báo được các công nghệ năng lượng chủ yếu sá»­ dụng trong thời gian quy hoạch;
     + Xác định lượng phát thải khí nhà kính, định hÆ°á»›ng biện pháp bảo vệ môi trường;
     + Định hÆ°á»›ng giải pháp và chỉ tiêu an ninh năng lượng;
     + Tạo tÆ° liệu-số liệu đầu vào để xây dá»±ng các quy hoạch phân ngành;
     + Xác định được chi phí biên dài hạn của các loại nhiên liệu-năng lượng tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i các thời kỳ quy hoạch, làm cÆ¡ sở cho việc định giá năng lượng hợp lý và hài hòa.
KIẾN NGHỊ
      Nghiên cứu cÆ¡ sở phÆ°Æ¡ng pháp luận và công cụ tính toán phát triển tổng thể hệ thống năng lượng là giải pháp khoa học đảm bảo phát triển bền vững và an ninh năng lượng quốc gia. Xây dá»±ng QHNLTTQG nhằm xác định nhu cầu và vai trò của các dạng nhiên liệu năng lượng, tạo cÆ¡ sở khoa học xác định các tiêu chi phát triển bền vững, an ninh năng lượng, bố trí vốn đầu tÆ° phù hợp, góp phần Ä‘iều chỉnh giá năng lượng hợp lý, hài hoà giữa các dạng năng lượng theo cÆ¡ chế thị trường;
     Hiện nay Viện Khoa học năng lượng có chức năng nghiên cứu ná»™i dung Phát triển bền vững HTNL, được Viện HLKH&CN VN đầu tÆ° phát triển, đề nghị Nhà nÆ°á»›c giao cho Viện Khoa học năng lượng chủ trì phối hợp vá»›i các Ä‘Æ¡n vị liên quan nhÆ° các Viện chuyên ngành của các phân ngành năng lượng, má»™t số Vện nghiên cứu thuá»™c Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng, Bá»™ KH&ĐT…,nghiên cứu bài toán phát triển tổng thể HTNL Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thuyết minh QHĐ VII, 7-2011.
2. Quyết định phê duyệt QHĐVII- 7-2011.
3. Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, 1-2012.
4. Báo cáo thẩm định QHĐVII, 12-2010.
5. Bùi Huy Phùng và cs. Nghiên cứu phương án tổng thể khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng VN, BCĐT thuộc CTKH&CN trọng điểm. Bộ CN, GĐ 2001-2005-Viện KH&CN VN, 8-2005.
6. Bùi Huy Phùng, Phương pháp TTTƯ phát triển bền vững HTNL, NXB KH&KT, Hà nội 2011.
7. Nguyễn Mạnh Hiến-Phát triển cơ sở hạ tầng điện lực đến 2020, BC HT Phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng VN đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, HN 5-2012.
8. Xác định phương án đáp ứng phụ tải của hai nguồn điện lớn Hòa Bình và Sơn La-BC KH(theo yêu cầu của Bộ NL), CNĐT-TS.Bùi Huy Phùng và CS,Viện KHVN, Hà Nội 12-1986.
9. NGTKNN, TK IEA, 2010-12.
10. Model for Analysis of Energy Demand-MAED, IAEA, Vien-1986.
11. Methodological Guide-EFOM-ENV, United Nations, 1992.
12. Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts-MESSAGE, IAEA, 2003.

Từ khóa: ,
 
 
Copyright © 2009. MICO ENERGY